Foreningens vedtægter

Love og vedtægter for KTAS Vinklub.

Klubben består af nuværende og tidligere medarbejdere i TDC-KONCERNEN, samt pårørende og andre interesserede. Bestyrelsen tager stilling til optagelsesønsker fra sidstnævnte gruppe i hvert enkelt tilfælde.

Bestyrelsen står for klubbens almindelige drift og varetager klubbens interesser overfor omverdenen. Det praktiske og kreative arbejde med vinarrangementer, prøvesmagninger, vinindkøb og vinrejser udføres i samarbejde mellem vinleverandører og bestyrelsen. Det er klubbens hovedopgave at formidle kontakter til vinimportører med henblik på indkøb af vine til en procentsats væsentligt under detailhandelspris.

§ l. Foreningens navn er KTAS Vinklub.

§ 2. Foreningens formål er at arrangere prøvesmagninger, vinindkøb og vinrejser.

§ 3. Som medlem kan optages nuværende og tidligere ansatte ved KTAS/TDC KONCERNEN samt andre interesserede.

§ 4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling tilstræbes afholdt hvert år i april måned, med skriftlig indkaldelse til hvert enkelt medlem med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Stemmeret har fremmødte medlemmer, der har betalt det sidst opkrævede kontingent. Afstemning afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog kan 1/3 af de fremmødte medlemmer kræve skriftlig afstemning. Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

§ 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent for indeværende kalenderår og forelæggelse af budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af: A:. Formand på lige årstal B: Kasserer på ulige årstal C: 1 bestyrelsesmedlem og 1 bestyrelsessuppleant på lige årstal, 1 bestyrelsesmedlem på ulige årstal D: 1 revisor på ulige årstal, 1 revisorsuppleant på lige årstal 


§ 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 10 dage før afholdelsen.

§ 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når formanden og et flertal af bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når 25 medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af motiveret dagsorden. Denne generalforsamling skal indkaldes til møde der afholdes senest 4 uger efter begæringen er fremsat.

§ 9. Der skal årligt afholdes mindst 2 prøvesmagninger.

§ 9a. Ved et arrangement er der en deadline for betaling. Når denne er passeret er tilmelding bindende. D.v.s. ved afbud får man ingen penge refunderet.
 
§ 10. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 10A. Tegningsregler og hæftelse.

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og kasserer.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 11. Disse vedtægter kan kun ændres, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er mødt, eller ved simpelt flertal på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 12. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til formanden. 3 måneders manglende betaling medfører udmeldelse af klubben.

§ 13. Foreningen kan opløses ved 2 med 3 ugers mellemrum særligt indkaldte generalforsamlinger, hvis mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Det opløsende møde træffer afgørelse om anvendelse af foreningens midler. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. juni 1991.

Vedtægter er revideret den 26. maj 1993, 12. april 2016, 10. juni 2016 samt 4. april 2017

Del siden